Regulamin Fundacji

Regulamin Fundacji Pełnej Ciepła Filipa Kiżuka i Katarzyny Michalskiej Zapozanaj się z Regulaminem Fundacji i dowiedz się na co przeznaczane są zgromadzone środki oraz w jaki sposób możesz ubiegać się o wsparcie ze strony Fundacji Filipa Kiżuka i Katarzyny Michalskiej. Celem Fundacji jest pomoc podopiecznym  dzieciom z ubogich rodzin poprzez przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w zakresie […]

Regulamin Fundacji Pełnej Ciepła Filipa Kiżuka i Katarzyny Michalskiej

Zapozanaj się z Regulaminem Fundacji i dowiedz się na co przeznaczane są zgromadzone środki oraz w jaki sposób możesz ubiegać się o wsparcie ze strony Fundacji Filipa Kiżuka i Katarzyny Michalskiej. Celem Fundacji jest pomoc podopiecznym  dzieciom z ubogich rodzin poprzez przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w zakresie społecznym, ekonomicznym oraz emocjonalnym.

§ 1.

PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Fundacja Filipa Kiżuka i Katarzyny Michalskiej, nazywana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Statutu, wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000717742 z dnia 7 lutego 2018 r.

2. Niniejszy regulamin, nazywany później „Regulaminem”, określa podstawy i cele działania Fundacji; rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację; zasady ubiegania się o pomoc Fundacji oraz obowiązki dotyczące informowania Fundacji spoczywające na rodzicach/opiekunach prawnych podopiecznego i innych osobach prowadzących zgłaszany projekt.

3. Celem Fundacji jest pomoc podopiecznym w zakresie określonym w Statucie, związanym z pomocą dzieciom z ubogich rodzin poprzez przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w zakresie społecznym, ekonomicznym oraz emocjonalnym. Szczegółowe cele Fundacji obejmują m. in.:

 1. pomoc dzieciom z rodzin obciążonych trudną sytuacją ekonomiczną;

 2. wsparcie dzieci poprzez organizowanie wyjazdów, spotkań z ciekawymi pedagogami, artystami;

 3. edukowanie dzieci i młodzieży;

 4. organizowanie wsparcia psychologicznego;

 5. motywowanie do pracy nad sobą, wzbudzanie kreatywnego myślenia;

 6. organizowanie posiłków dzieciom.

4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone w Statucie i Regulaminie.

5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych przez Fundację odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498) oraz ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem Fundacji i Regulaminem.

§ 2.

RODZAJE ŚWIADCZONEJ POMOCY

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania określone w Statucie, obejmujące m. in.:

 1. organizowanie konferencji dotyczących celów Fundacji zwłaszcza w zakresie poszerzania świadomość finansowej, prewencji mającej na celu niedopuszczenie do powstania kryzysu finansowego, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz upadłości;

 2. prowadzenie warsztatów dla przedsiębiorców i konsumentów mających na celu pogłębianie świadomości finansowej;

 3. prowadzenie działalności edukacyjnej i realizacja projektów, których celem ma być pomoc przedsiębiorcom w rozwoju gospodarczego;

 4. organizowanie spotkań mających na celu przekazywanie zasad dotyczących funkcjonowania rynku finansowego;

 5. inicjowanie spotkań mediacyjnych, których celem ma być przeprowadzenie skutecznej terapii małżeństwa.

2. Fundacja dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej poprzez:

 1. działania na rzecz pomocy dzieciom z ubogich rodzin oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;

 2. udzielanie stypendiów, opłacanie nauki w szkołach płatnych, opłacanie kursów, itp.;

 3. organizowanie konkursów lub fundowanie nagród w konkursach;

 4. wydawanie książek, gazet, czasopism i pozostałych periodyków propagujących cele statutowe Fundacji;

 5. organizowanie kongresów, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, akcji medialnych, happeningów, oraz innych form poszerzenia wiedzy promujących i wspierających cele działalności Fundacji, w tym także poprzez środki masowego przekazu (telewizję, radio, prasę oraz wszelkiego rodzaju wydawnictwa).

§ 3.

ŹRÓDŁA POMOCY

Majątek Fundacji stanowią:

 1. składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie fundacyjnym;

 2. środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w szczególności uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, a także w postaci odsetek z rachunków bankowych, dochodu z obrotu papierami wartościowymi oraz zbycia udziałów, jednostek uczestnictwa, dywidend, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych itd.;

 3. darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez osoby i podmioty krajowe jak również zagraniczne;

 4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

 5. dotacje z programów Unijnych;

 6. nawiązki sądowe.

§ 4.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POMOC FUNDACJI

1. Każda osoba może starać się o uzyskanie wsparcia Fundacji.

2. Fundacja prowadzi nabór wniosków o wsparcie projektów jednorazowych i projektów ciągłych.

3. Projekty jednorazowe to takie, w których wsparcie Fundacji ma określony termin realizacji celu.

4. Osoby starające się o pomoc Fundacji w jednorazowych projektach wsparcia, są zobowiązane do przesłania e-mailem wniosku zawierającego następujące dane: imię i nazwisko osoby wnioskującej, imię i nazwisko osoby kontaktowej (jeżeli osoba kontaktowa nie jest jednocześnie osobą wnioskującą), numer telefonu osoby kontaktowej, szczegółowo opisany cel zbiórki, termin realizacji celu i szczegółowo opracowany opis projektu.

5. Proponowany projekt musi wpisywać się w zakres działalności Fundacji określony w Statucie.

6. Projekty ciągłe to takie, w których wsparcie udzielane przez Fundację nie ma określonego czasu trwania.

7. Projekty ciągłe skupiają się na zapewnieniu podstawowych potrzeb związanych z funkcjonowaniem beneficjenta.

8. Osoby starające się o pomoc Fundacji w projektach ciągłych, są zobowiązane do przesłania e-mailem zapytań zawierających następujące informacje: imię i nazwisko osoby aplikującej o wsparcie, adres e-mail osoby kontaktowej (jeżeli osoba kontaktowa nie jest jednocześnie osobą starającą się o wsparcie), numer telefonu osoby kontaktowej, imię i nazwisko beneficjenta i rodzaj wsparcia potrzebnego beneficjentowi. Do zapytania można dołączyć dodatkowe informacje, które mają istotne znaczenie w projekcie.

9. Zakwalifikowanie przez Zarząd Fundacji oraz określenie zakresu pomocy następuje na podstawie analizy wszystkich dokumentów dostarczonych przez osobę starającą się lub rodzica/opiekuna prawnego.

10. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy osobie ubiegającej się, nawet jeśli z wniosku i z dokumentacji osoby ubiegającej się o pomoc wynika, że spełnia ona wszelkie warunki określone Statutem i Regulaminem.

11. W szczególnych przypadkach nie opisanych w Regulaminie Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.

§ 5.

SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY

1. Fundacja działa aktywnie na rzecz projektów, pozyskując darczyńców, sponsorów oraz inne źródła finansowania.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.

3. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.

4. Fundacja dopuszcza prowadzenie równoległej zbiórki przez osobę prowadzącą dany projekt we własnym zakresie i własnymi środkami poprzez indywidualne apele kierowane do określonego adresata.

5. Osoba podopieczna, rodzice/opiekunowie prawni czy inne osoby prowadzące zgłaszany projekt przed rozpoczęciem działań, mających na celu uzyskanie funduszy, zobowiązani są poinformować o tym Zarząd Fundacji.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, dla pozyskania środków na realizowanie celów statutowych.

7. Fundacja prowadząc swoje księgi rachunkowe dokonuje rachunkowego wyodrębnienia działalności gospodarczej od działalności statutowej w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 6.

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE INFORMOWANIA FUNDACJI
SPOCZYWAJĄCE NA RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH PODOPIECZNEGO I INNYCH OSOBACH PROWADZĄCYCH ZGŁASZANY PROJEKT

1. Osoby podopieczne, rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego czy inne osoby prowadzące zgłaszany projekt zobowiązane są do informowania Zarządu Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i sposobów kontaktowania się.

2. Osoby podopieczne, rodzice/opiekunowie prawni czy inne osoby prowadzące zgłaszany projekt zobowiązane są do utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w celu uzyskiwania informacji o możliwości udzielania pomocy.

3. Osoby podopieczne, rodzice/opiekunowie prawni czy inne osoby prowadzące zgłaszany projekt zobowiązane są do bezzwłocznego informowania Fundacji o zaspokojeniu potrzeb podopiecznego lub uzbieraniu środków potrzebnych na realizację projektu z innych niż Fundacja źródeł finansowania.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fundacja ma prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku osoby podopiecznej, w celu pozyskiwania środków na rzecz projektów, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych.

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków Fundacji przez osobę podopieczną, rodziców/opiekunów prawnych podopiecznego lub osobę prowadzącą dany projekt niezgodnie z przeznaczeniem, Fundacja może skorzysta

ze środków prawnych w celu ich odzyskania.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Porozumienia na świadczenie pomocy, zawartego pomiędzy Zarządem Fundacji a osobą podopieczną, rodzicami/opiekunami prawnymi podopiecznego Fundacji lub osobą prowadzącą dany projekt.

4. Osoba podopieczna, rodzic/opiekun prawny dziecka lub osoba prowadząca zgłaszany projekt ubiegając się o pomoc Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywać z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.

Zatwierdził

Filip Kiżuk Prezes Zarządu


Fatal error: Call to undefined function the_field() in /home/klient.dhosting.pl/pragmatic/fundacjapelnaciepla.org/public_html/wp-content/themes/kizukmichalska/expert.php on line 10